Disclaimer

oor alle duidelijkheid wijst Poster Galore. ten aanzien van de webshop www.postergalore.com  ('de webshop) op het volgende:

De webshop en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links, zijn eigendom van Poster Galore. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Poster Galore. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Ondanks de constante zorg en aandacht die Poster Galore aan de samenstelling van de webshop besteedt, is het mogelijk dat informatie (waaronder mede begrepen prijs en eigenschappen van aangeboden artikelen) die op de site/in de nieuwsbrief wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. U kunt geen aanspraak maken op levering op grond van foutief weergegeven informatie.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Poster Galore. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen/actievoorwaarden met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren en acties voortijdig te beëindigen.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bepaalde (hyper)links op de webshop leiden naar websites buiten het domein van Poster Galore, welke geen eigendom zijn van Poster Galore.. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Poster Galore aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van Poster Galore.

Poster Galore sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de webshop.

Dutch
NL